SPLOŠNI POGOJI ZA POPRAVILO STROJEV IN OPREME

1. člen
Ponudba

Na željo naročnika izda izvajalec ponudbo predvidenih stroškov popravila z označenim rokom veljavnosti.

Stroške izstavitve ponudbe ter stroške demontaže, ki so s tem povezani, plača naročnik po veljavnem ceniku.

2. člen
Delovni nalog

Vsa dela, ki jih je potrebno opraviti, morajo biti opisana v delovnem nalogu, kjer mora biti naveden tudi predvideni rok dokončanja opravila.

Naročnik mora podpisati delovni nalog pred začetkom del.

Naročnik prejme kopijo delovnega naloga.

Delovni nalog dovoljuje izvajalcu določitev podpopravil ter opravljanje testne in transportne vožnje oz. test stroja oz. opreme v delovnem okolju.

Zamenjani nadomestni deli so last naročnika in mu jih je izvajalec dolžan vrniti, razen če naročnik pri definiranju delovnega naloga zahteva, da se mu ne vračajo.

Izvajalec ima pravico, da ekološko spornih zamenjanih delov in sklopov ne vrača naročniku ter da stroške ekološke odstranitve teh delov in sklopov zaračuna naročniku.

Izvajalec si pridržuje pravico povečanja obsega dela do 10 % brez predhodnega soglasja naročnika, nad 10 % pa le ob soglasju naročnika.

3. člen
Račun

V računu morajo biti cene za vsako tehnično zaključeno delo ter za uporabljene nadomestne dele in materiale (razen za potrošni material) navedene ločeno. Če naročnik želi prevoz predmeta popravila, ga izvajalec izvede na naročnikovo odgovornost in stroške.

Če se delovni nalog opravi na podlagi obvezujoče ponudbe, zadošča sklic na ponudbo, pri čemer je potrebno posebej navesti le dodatna dela.

DDV bremeni naročnika.

Morebitno pritožbo zoper obračun opravljenih storitev je dolžan naročnik predložiti najpozneje v roku 8 dni od prejema računa. Pritožba ne zadrži plačila računa. Izvajalec bo upošteval samo pisne pritožbe.

4. člen
Plačilo računa

Plačilo mora biti opravljeno najkasneje pri prevzemu predmeta popravila, razen če je s pogodbo določeno drugače.

Naročnik je dolžan pri prevzemu predmeta popravila podpisati delovni nalog, kjer so natančno opisana vsa dela, ki so bila dejansko opravljena. Sam podpis delovnega naloga s strani naročnika pomeni, da je naročnik preveril, da so bila dela res opravljena.

Naročnik se obvezuje poravnati obveznosti po prejemu računa oziroma do datuma valute, razen če je s pogodbo določeno drugače.

Po zapadlosti računa v plačilo je izvajalec upravičen zaračunati zakonske / pogodbene zamudne obresti.

Izvajalec je upravičen pri določitvi delovnega naloga zahtevati predplačilo.

5. člen
Garancija za originalne nadomestne dele

Garancija zajema brezplačno odpravljanje morebitnih tovarniških napak na materialu ali pri izdelavi originalnih nadomestnih delov, ki jih vgradijo pooblaščeni serviserji družbe Vilprof d.o.o., ter na njihovih popravilih. Garancija zajema tudi odpravo škode, ki bi zaradi tega nastala na drugih delih ali sklopih stroja oz. opreme pri popravilu ali zamenjavi. Na podlagi te garancije naročnik ni upravičen do povračila morebitne škode zaradi nezmožnosti uporabe stroja oz. opreme ali kakršne koli druge škode ali do brezplačnega nadomestnega stroja oz. opreme.

Naročnik sam nosi stroške vzdrževalnih del, za katere se odloči v skladu s priporočili proizvajalca, ter del, ki so posledica normalne obrabe stroja.

Garancijski rok za originalne nadomestne dele traja 12 mesecev, šteto od dneva izdaje računa.

Garancija velja samo, če so bili nadomestni deli vgrajeni v pooblaščenem servisu družbe Vilprof d.o.o..

Garancijo lahko naročnik uveljavlja samo z originalnim računom, ki služi kot potrdilo, da je bilo delo opravljeno pri pooblaščenem serviserju družbe Vilprof d.o.o. oz. da je bil nadomestni del kupljen pri pooblaščenem prodajalcu nadomestnih delov družbe Vilprof d.o.o..

Garancije ni mogoče uveljavljati v naslednjih primerih, ki odvezujejo izvajalca vsakršne odgovornosti:

– če se originalni nadomestni del ne uporablja v skladu z navodili proizvajalca oz. prodajalca, če so bile na stroju oz. opremi opravljene spremembe brez predhodnega soglasja družbe Vilprof d.o.o. oz. če so bili originalni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev,
– če je okvara posledica dejstva, da je predhodna popravila in vzdrževalna dela opravil nepooblaščeni servis,
– če se stroj oz. oprema uporablja pod pogoji, ki niso v skladu s tistimi, ki jih priporoča proizvajalec (npr. preobremenitve…),
– če je vzrok za okvaro neupoštevanje navodil za vzdrževanje.

Deli, ki so bili zamenjani v garancijskem roku, oz. deli, za katere so bili stroški zamenjave delno kriti v obliki kulance, ostanejo v lasti izvajalca.

6. člen
Jamstvo za izvedene storitve

Izvajalec jamči za dela, navedena v delovnem nalogu, na naslednji način:

– za očitne napake izvajalec jamči, če je napaka prijavljena v osmih dneh po opravljeni storitvi.
– za skrite napake izvajalec jamči, če je napaka prijavljena v 12 mesecih po prevzemu stroja oz. opreme.

Napake mora naročnik izvajalcu pisno sporočiti in natančno opisati v omenjenem roku (8 dni oz. 12 mesecev).

Jamstvo ne vključuje naravne obrabe. Izvajalec prav tako ne jamči za izvedene storitve v naslednjih primerih:

– če se vgrajeni oz. popravljeni nadomestni del ne uporablja v skladu z navodili proizvajalca oz. prodajalca,
– če so bile na stroju oz. opremi opravljene spremembe brez soglasja družbe Vilprof d.o.o. oz. če so bili originalni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev,

– če je popravila in vzdrževalna dela opravil nepooblaščeni servis, posledica česar je lahko nastanek okvare,
– če niso bila upoštevana navodila za vzdrževanje stroja oz. opreme,
– če se stroj oz. oprema uporablja pod pogoji, ki niso v skladu s tistimi, ki jih priporoča proizvajalec (npr. preobremenitve…)
– za stvari, če niso sestavni del predmeta popravila.

7. člen
Prevzem stroja oz. opreme

Naročnik prevzame predmet popravila, če ni dogovorjeno drugače, v obratu izvajalca.

Če naročnik, po lastni, krivdi predmeta popravila ne prevzame v roku 7 dni po obvestilu, da je popravilo opravljeno, ali po izstavitvi računa, je v zamudi s prevzemom.

Pri popravilih, ki so opravljena v roku enega delovnega dne, je rok za prevzem 5 dni.

Če je naročnik s prevzemom v zamudi, ima izvajalec popravila pravico, da naročniku za vsak dan zamude zaračuna parkirnino oz. ležarino, in sicer po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku.

8. člen
Pridržana pravica

Izvajalec lahko odkloni predajo stroja oz. opreme naročniku, dokler naročnik ne poravna vsega zapadlega dolga in zamudnih obresti, ki jih dolguje izvajalcu iz kateregakoli naslova.

9. člen
Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih stranka navede v delovnem nalogu, so nujno potrebni za izvedbo popravila. Navedeni podatki se z namenom učinkovitega opravljanja storitev lahko posredujejo tudi tretjim osebam pooblaščenim servisom družbe Vilprof d.o.o. ter komercialnim partnerjem.

Stranka ima pravico do vpogleda v lastne osebne podatke.

Stranka s svojim podpisom dovoljuje, da se njeni osebni podatki uporabljajo za namene popravila okvare in izključno za ta name posredujejo tretjim osebam.

10. člen
Pristojno sodišče

Za razsojanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža izvajalca.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO STROJEV IN OPREME

1. člen
Ponudba, pogodba in sklenitev pogodbe

Ponudbe prodajalca veljajo vedno kot neobvezne in so zgolj informativne. Pogodba je veljavna, ko je podpisana s strani kupca in prodajalca in ko je plačana ara. Kupec lahko odstopi od pogodbe le s pisnim privoljenjem prodajalca. Spremembe oz. dopolnitve pogodbe so možne le, če jih obe strani pisno potrdita. Prenos pravic in dolžnosti kupca na drugo osebo ni mogoč brez privoljenja prodajalca. Pri prenosu pravic in dolžnosti se komercialne ugodnosti kupca ne prenesejo na drugo stranko.

2. člen
Cene in plačilni pogoji

Cene so določene po ceniku na dan sklenitve pogodbe oz. plačila are oz. kupnine. Če pride do spremembe cen od sklenitve pogodbe do plačila stroja oz. opreme, se spremeni tudi cena po pogodbi. Kupec mora plačati tudi vse potrebne prispevke za stroj oz. opremo, veljavne na dan dobave, carino in dodatno opremo. Če se končna cena spremeni od dneva sklenitve do plačila za več kot 10% po krivdi proizvajalca, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe in mu prodajalec vrne vplačano aro brez obresti.

Če ni dogovorjeno drugače, je rok za plačilo 8 dni po sporočilu, da je stroj oz. oprema pripravljena za prevzem in vsekakor pred prevzemom stroja oz. opreme. Vplačana ara se vračuna v končno ceno stroja oz. opreme.

3. člen
Določila o dobavi stroja oz. opreme in zamudi pri dobavi

Prodajalec si prizadeva od proizvajalca pridobiti roke izdelave naročenega stroja oz. opreme, vendar so vse navedbe o dobavnih rokih zanj neobvezujoče, tudi če so pisne. V kolikor proizvajalec zamudi z dobavo, določita stranki nov rok, ki ne sme biti daljši od 60 dni. V kolikor prodajalec ne dobavi stroja oz. opreme niti v tem podaljšanem roku, lahko kupec od pogodbe odstopi in mu prodajalec vrne plačano aro brez obresti. Izključene so nadaljnje zahteve kupca zaradi zamujenega dobavnega roka, še zlasti nadomestne škode. Kupec odškodnine tudi ne more zahtevati, če pride do zamude iz razlogov, na katere prodajalec ni mogel vplivati, ali v primeru višje sile.

Če prodajalec iz različnih razlogov, npr. zaradi spreminjanja tipov, tovarniške proizvodnje, programa proizvodnje, ne more dobaviti naročenega stroja oz. opreme ali ima težave pri dobavi, je dolžan povrniti aro brez obresti, razen v primerih, ko se s kupcem pisno dogovorita o podaljšanju dobave.

4. člen
Prevzem stroja oz. opreme

Kupec potrdi prevzem stroja oz. opreme in njeno brezhibnost s podpisom prevzemnega zapisnika ob prevzemu stroja oz. opreme. Stroj oz. oprema velja za prevzetega s strani kupca v trenutku, ko mu prodajalec omogoči dejansko oblast nad strojem oz. opremo. Po izvršnem prevzemu kupec ne more več odstopiti od pogodbe.

Kupec ima pravico, da sam ali njegov zastopnik preveri stroj oz. opremo pred prevzemom kupca. Testiranje se omeji na testno vožnjo oz. uporabo. Če stroj oz. opremo na testni vožnji upravlja kupec oz. njegov zastopnik, sam odgovarja za nezgodo in škodo, ki bi jo pri tem povzročil. Če se kupec izrecno ali molče odpove testiranju, velja, da je stroj oz. opremo kljub temu, pravilno prevzel. Kasnejše reklamacije kupca v zvezi s prevzemom stroja oz. opreme so izključene.

V kolikor kupec ne more prevzeti stroja oz. opreme v roku, ki mu ga je prodajalec pisno sporočil, lahko prodajalec v naslednjih osmih dneh s pisnim sporočilom kupcu:

– zahteva izpolnitev pogodbe
– takoj odstopi od pogodbe in zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 20% od pogodbene vrednosti in stroškov ter škode , če le-ta presega znesek pogodbene kazni,
– takoj odstopi od pogodbe in zadrži prejeto aro, ali zahteva plačilo stroškov in škode, če le-ta presega znesek are.

5. člen
Pridržek lastninske pravice

Lastninska pravica preide na kupca, ko mu je stroj oz. oprema izročena. Ob prevzemu stroja oz. opreme preide na kupca nevarnost uničenja in poškodovanja stroja oz. opreme.

Če je dogovorjen odlog plačila, je kupec dolžan stroj oz. opremo zavarovati proti ognju, vlomu, obvezno in kasko, in sicer tako, da ima prodajalec vse pravice, dokler ni predmet pogodbe v celoti plačan. Zavarovalna polica in premije morajo biti dostavljene prodajalcu na njegovo zahtevo. Če so roki plačila prekoračeni, ima prodajalec pravico prilastiti si stroj oz. opremo in ga toliko časa zadržati, dokler kupec ne izvrši celotnega plačila. Odtujitev, zastavitev ali kakršno koli drugo razpolaganje je brez pisnega dovoljenja prodajalca neveljavna, dokler obstaja pridržek lastništva. V primeru kršitev je treba plačati pogodbeno kazen do višine dvojnega zneska še ne izvršenega plačila. Pogodba s pridržkom lastninske pravice mora biti sklenjena pri notarju.

V primeru rubeža stroja oz. opreme v času pridržka lastninske pravice s strani prodajalca, mora kupec to takoj sporočiti prodajalcu s priporočeno pošto. Kupec nosi vse stroške ukrepov posredovanja, zlasti intervencijskih procesov, če prodajalec ne more izterjati plačila.

6. člen
Zavarovanje

Zavarovanje z bančno garancijo

Za zavarovanje svojih obveznosti po pogodbi je kupec dolžan, na zahtevo prodajalca, na dan podpisa pogodbe, prodajalcu izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv, za poplačilo vseh morebitnih terjatev, ki bi prodajalcu nastali na podlagi sklenjene pogodbe.

Kupec je dolžan, pred izročitvijo bančne garancije, pridobiti predhodno pisno soglasje prodajalca glede samega teksta bančne garancije.

Če se po sklenitvi te pogodbe izkaže, da zaradi okoliščin, ki so obstajale v času sklenitve te pogodbe ali so nastale kasneje, vrednost zavarovanja ne zadostuje za pokritje obveznosti po tej pogodbi, sme prodajalec zahtevati drugo primerno ali ustrezno zavarovanje.

Vse stroške, povezane s pridobitvijo in veljavnostjo bančne garancije, ter druge stroške, povezane z izvedbo te pogodbe, nosi kupec.

Zavarovanje z menico

Za zavarovanje svojih obveznosti po pogodbi je kupec dolžan, na zahtevo prodajalca, na dan podpisa pogodbe, prodajalcu izročiti 5 (pet) bianco podpisanih menic skupaj z nepreklicno izjavo za njihovo izpolnitev. Kupec se zavezuje vsako izpolnjeno ali uničeno menico na prvi pisni poziv prodajalca nadomestiti z novo.

Vsi morebitni stroški, davki in takse nastali zaradi zavarovanja terjatev po pogodbi bremenijo kupca.

Če se po sklenitvi te pogodbe izkaže, da zaradi okoliščin, ki so obstajale v času sklenitve te pogodbe ali so nastale kasneje, vrednost zavarovanja ne zadostuje za pokritje obveznosti po tej pogodbi, sme prodajalec zahtevati drugo primerno ali ustrezno zavarovanje.

7. člen
Tehnične spremembe

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe konstrukcije stroja oz. opreme, ki jo izvede proizvajalec. Njegove navedbe (tudi kataloški podatki o teži, dimenzijah, hitrostih, tovoru, serijske številke itd.) je potrebno upoštevati kot le približne ali orientacijske.

8. člen
Garancijski pogoji – nov stroj

Prodajalec jamči 24 mesecev z omejitvami delovnih ur (2000) za brezhibnost stroja oz. opreme. Rok prične veljati od dneva prevzema stroja.

Garancija navedena v prejšnjem odstavku tega člena velja tudi za popravilo okvarjenega dela ali za brezplačno nadomestilo dela, pri katerem prodajalec odkrije napako.

Garancija navedena v 1. odstavku tega člena velja tudi za dele, ki jih ni izdelal proizvajalec stroja (dodatna oprema, ki ustreza standardom proizvajalca stroja), razen za tuje nadgradnje (akumulatorje, radijske naprave, električno opremo, merilne naprave in podobno, ki so namenjene splošni uporabi. Pri teh delih se garancija omeji le na posredovanje kupčevih zahtevkov prodajalca proizvajalcu. Garancija ne krije poškodb na steklu.

Če prodajalec prizna popravilo v garanciji, krije prodajalec stroške nadomestnih delov in stroške vgradnje. Stroške vgradnje in stroške najcenejšega prevoza nadomestnih delov povrne pod pogojem, da jo izvede pooblaščeni servis s strani prodajalca. Deli, na katerih prodajalec prizna napako in jih nadomesti, postanejo njegova last.

Garancija preneha, če je tuja oseba stroj spreminjala ali vanj vgradila dele tujega izvora. Garancija preneha tudi, če kupec ne upošteva prodajalčevih pravil za uporabo, stroja ne uporablja v ustrezne namene in še posebno, če predpisanih servisov ne opravlja pravočasno in v pooblaščenih servisih Vilprof d.o.o..

Po uveljavitvi garancije so izključene druge zahteve, še posebno po nadomestnih strojih, spreminjanju in podaljšanju garancije ter nadomestilu škode, nastale zaradi izpada stroja.

Garancija ne krije vzdrževalnih in nastavitvenih del ter poškodb, nastalih zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri skladiščenju ali prevozu.

Zahteve po uveljavljanju garancije se upoštevajo le, če so pri pristojnem zastopniku ali servisu vložene takoj po ugotovitvi napake, o čemer obstoja zapisnik ali delovni nalog.

Garancijski rok zamenjanega dela, ki je bil vgrajen kot nadomestilo, je enak garancijskemu roku stroja.

Če pride do odtujitve (kraje), garancija preneha.

Pravice do garancije za rabljene stroje so izključene.

Garancijski rok za novo opremo znaša 12 mesecev.

9. člen
Pristojno sodišče

Za razsojanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža prodajalca.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM STROJEV IN OPREME

Družba Vilprof d.o.o. v nadaljnjem besedilu najemodajalec, daje v najem najemniku stroj oz. opremo po določbah in pod pogoji, ki so določene v nadaljevanju in so sestavni del najemne pogodbe, s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrjuje s svojim podpisom v najemni pogodbi.

1. člen
Upravljanje z najetim strojem oz. opremo

Z najetim strojem oz. opremo sme upravljati le pooblaščena oseba, ki lahko z veljavnim dokumentom dokaže, da je usposobljena za upravljanje s strojem oz. opremo in ima izrecno pisno pooblastilo najemnika za upravljanje.

Z najetim strojem oz. opremo ni dovoljeno upravljanje osebam, če so le te pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo varno uporabo stroja oz. opreme.

Najemnik opreme ne bo uporabljal oz., ne bo dovolil da se uporablja v nasprotju s katerimkoli zakonom in bo na zahtevo najemodajalca na prvi poziv povrnil vse stroške, ki bi nastali zaradi takšnega ravnanja.

Prepovedano je dajanje stroja oz. opreme v podnajema tretji osebi brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca.

Prepovedano je stroj oz. opremo uporabljati v namene za katere ni predvidena, ga preobremenjevati ali kakor koli drugače zlorabljati.

Najemnik ne sme brez privolitve najemodajalca izvesti na stroju oz. opremi kakršnokoli spremembo ali dopolnitev ne glede na to ali bi to oviralo njuno uporabo ali ne. Če najemnik opravi spremembe in dopolnitve brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca, nosi vse stroške za vzpostavitev stanja, kot je bilo ob prevzemu stroja oz. opreme in stroške zmanjšanja vrednosti stroja oz. opreme.

Stroja oz. opreme najemnik ne sme uporabljati za učenje, preizkušanje in podobno.

Najemnik se obvezuje upoštevati vse določbe teh splošnih pogojev in se zavezuje, da bo v primeru kršitve najemodajalcu povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala; višino škode bo določil najemodajalec.

2. člen
Izdaja in vrnitev najetega stroja oz. opreme

Stroj oz. oprema je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik ga/jo sprejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti, kar potrdi s podpisom primopredajnega zapisnika ali dobavnice. Najemnik se obvezuje, da bo vrnil stroj oz. opremo v takem stanju, v kakršnem ga/jo je prejel. Najemnik se obvezuje, da bo najeti stroj oz. opremo vrnil v kraj, kjer ga je prevzel, na dan in v času, kot je določeno v pogodbi, sicer ima najemodajalec pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 100% pribitka na ceno dnevnega najema stroja oz. opreme.

3. člen
Najem

Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni v vsakokrat veljavnem ceniku. Prekoračitev do 120 minut se ne zaračuna, po preteku tega časa pa se obračuna najem za 24 ur. Podaljšanje je mogoče le na podlagi pisnega potrdila najemodajalcu o podaljšanju. Oseba, ki prevzame stroj oz. opremo in podaljša pogodbo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere prevzema stroj oz. opremo.

Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se stroj oz. oprema nahaja in občasno kontrolo uporabe stroja oz. opreme, ki je v najemu. V primeru odvzema opreme zaradi kršitve obveznosti iz tega pravilnika oz. pogodbenih obveznosti, najemnik ne bo oviral dostopa na lokacijo in odvoza stroja oz. opreme na stroške najemojemalca.

4. člen
Vzdrževanje

Najemnik se obvezuje, da bo ves čas najema skrbel za stroj oz. opremo in redno preverjal stanje olja v motorju, samodejnem avtomatskem menjalniku ( če je v najetem stroju), hladilne tekočine, zavorne tekočine, nivo tekočine v baterijah / akumulatorjih ter zračni tlak v zračnicah in drugih sklopih stroja, ki so pomembni za nemoteno delovanje stroja.

5. člen
Okvare

Vse servise in popravila stroja oz. opreme opravlja pooblaščeni serviser s strani družbe Vilprof d.o.o.. Najemnik se obveže, da bo o okvari obvestil takoj oz. isti delovni dan najemodajalca, ki mu bo na podlagi informacij, dal nadaljnja navodila. Stroj oz. opremo lahko popravi le najemodajalec oz. oseba pooblaščena s strani najemodajalca. Če popravila niso opravljena tako, najemodajalec stroškov ne prizna in jih je v celoti dolžan nositi najemnik. Morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in tega pravilnika, bo v celoti poravnal najemnik.

6. člen
Gorivo

Gorivo ni vračunano v ceno najema. Najemnik prevzame stroj s polno posodo goriva oz. polno baterijo / akumulatorjem in mora takega tudi vrniti. V nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico zaračunati, poleg manjkajočega goriva, še stroške polnjenja po veljavnem ceniku.

7. člen
Zavarovanje

Stroj oz. oprema nima nikakršnega zavarovanja, razen če je z najemno pogodbo določeno drugače. Osnovno in dodatno zavarovanje stroja oz. opreme zagotavlja najemojemalec. Najemojemalec krije vse stroške in škodo, ki nastanejo:
– zaradi nepravilne uporabe stroja oz. opreme
– zaradi povzročitve škode tretji osebi
– zaradi škode, povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti
– ker upravljalec v trenutku nastale škode ni imel veljavnega dokumenta, ki dokazuje ustrezno usposobljenost za upravljanje z strojem oz. opremo
– zaradi pobega najemnika s kraja nezgode,
– če je z najetim strojem oz. opremo upravljala nepooblaščena oseba,
– če je vozil v prepovedane namene,
– če je naloženi tovor poškodoval vozilo ali če je voznik vozil nestrokovno.

8. člen
Obveznosti v primeru nezgode

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca (in zavarovalnice v primeru zavarovanja stroja oz. opreme) tako, da:

– bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke oz. druge evidenčne podatke vpletenih vozil, strojev,…
– ne bo priznal krivde tretjim osebam,
– bo takoj poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna,
– ne bo zapustil poškodovanega stroja oz. opreme, dokler ga ne zavaruje in umakne na varno,
– bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical in počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
– bo napisal izčrpno poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo in takoj dostavil k najemodajalcu

Če najemnik ne bo postopal, kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemojemalca (npr. brezplačen prevoz z mesta nezgode ali zamenjava stroja oz. opreme ali kakšno drugo nadomestilo).

9. člen
Izguba lastnine

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki sta jo pustila v najetem stroju oz. opremi ali na njej, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se izrecno odpoveduje vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in nastale škode.

10. člen
Upoštevanje predpisov

Najemnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju s strojem in opremo ali kršenja zakona.

11. člen
Uporaba stroja oz. opreme v tujini

Za uporabo najetega stroja oz. opreme izven območja republike Slovenije mora najemnik dobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca. Kadar ostane najeti stroj oz. oprema v tujini preko noči ali več dni, ga je najemnik dolžan zavarovati z vsemi možnimi sredstvi. Vse stroške v zvezi z uporabo po tem členu nosi najemnik.

12. člen
Splošna določila

Najemnik ne sme pustiti stroja oz. opreme nezaklenjenega (v kolikor mu je to omogočeno) in nezavarovanega. Najemnik je dolžan skrbeti za opremo in jo vzdrževati kot dober gospodar in v skladu z najemodajalčevimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji.

Vsa določila, ki niso zajeta v teh splošnih pogojih so zapisana v najemni pogodbi, ki jo skleneta najemodajalec in najemojemalec.

13. člen
Pristojno sodišče

Za razsojanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža najemodajalca.